Sklep FrytaCraft

§ Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin Usług określa zakres i sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych pod adresem frytacraft.pl , przez Okaeri, "Max Car Krzysztof Frynas" z siedzibą pod adresem ul.Krasickiego 118b Nowa Wola, przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 5222387120, REGON 014889824, zwanego dalej „Usługodawcą”.

Płatności PaySafeCard, Przelew oraz PayPal obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801.

§ Postanowienia końcowe

Dodatkowe przywileje wynikające z korzystania z Usługi zostały zdefiniowane w Sklepie Serwerowym. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zakresie dodatkowych świadczeń przed zakupem poprzez stronę WWW Serwisu.

Jeśli Usługobiorca aktywuje Usługę, w trakcie gdy poprzednia taka sama jest aktywna, czas trwania świadczenia nie sumuje się.

Powrót